วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
Organell


1. Organell ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม

1.1 ไรโบโซม
พบอยู่ในเยื้อหุ้มนิวเครียส จะทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนแล้วส่งเข้าไปใช้ในนิวเครียส
พบอยู่ในเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม จะทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนแล้วส่งออกนอกเซลล์
พบอยู่อย่างอิสระ จะทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนใช้ในเซลล์

1.2. เซนทริโอจะทำหน้าที่ในการแยกโครโมโซมออกจากกันในระยะแอนาเฟต

1.3. Cytoskeleton


ทำหน้าทึี่ในการให้ความเข็งแรงแก่ร่างกาย และช่วยในการเคลื่อนที่ของร่างกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น